ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
เจ้าหน้าที่ต้นแบบ